Language Assistance

Interpreter services

You have the right to get help in your language at no cost. If you have questions about your application or coverage through Kaiser Permanente, or if this is a notice that requires you to take action by a specific date, call the number provided for your state or region to talk to an interpreter.

한국어 (Korean)

귀하에게는 한국어 통역서비스를 무료로 받으실 수 있는 권리가 있습니다. Kaiser Permanente를 통한 귀하의 보험 신청서나 보험 보장 범위에 관해 질문이 있을 경우 또는 이 통지서의 요구대로 어느 날짜까지 조취를 취해야만 하는 경우, 귀하의 주 및 지역의 제공된 전화번호로 연락해 통역사와 통화하십시오.

አማርኛ (Amharic)

ያለምንም ክፍያ በራስዎ ቋንቋ እገዛ የማግኘት መብት አለዎት። ስለ ማመልከቻዎ ወይም ከኬሰር ፐርማነንቴ Kaiser Permanente ስለሚያገኙት ሽፋን ማንኛውም ጥያቄዎች ካሉዎት፣ ወይም ይህ ማሳወቂያ በግልፅ በተጠቀሰ ቀን ማድረግ ያለብዎ ነገር እንዳለ የሚያስገድድዎ ከሆነ፣ በተጠቀሰው የስልክ ቁጥር ለስቴትዎ ወይም ለክልልዎ ደውለው ከአስተርጓሚ ጋር ይነጋገሩ።

ລາວ (Laotian)

ທ່ານມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນພາສາຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ. ຖ້າວ່າ ທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບການສະໝັກຂອງທ່ານ ຫຼື ການຄຸ້ມຄອງຜ່ານ Kaiser Permanente, ຫຼື ຖ້າອັນນີ້ເປັນແຈ້ງການທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານດຳເນີນການພາຍໃນວັນທີທີ່ເຈາະຈົງໃດໜຶ່ງ, ໃຫ້ໂທຕາມໝາຍເລກທີ່ໃຫ້ໄວ້ສຳລັບລັດ ຫຼື ເຂດຂອງທ່ານ ເພື່ອຂໍລົມກັບນາຍພາສາ.

العربية (Arabic)

لك الحق في الحصول على المساعدة بلغتك دون تحمل أي تكاليف. إذا كانت لديك استفسارات بشأن طلبك أو تغطيتك التي تقدمها Kaiser Permanente، أو إذا كان هذا الإشعار الذي يتطلب منك اتخاذ إجراء خلال تاريخ محدد، يُرجى الاتصال بالرقم المخصص لولايتك أو منطقتك للتحدث إلى مترجم فوري.

Kajin Majōḷ (Marshallese)

Ewōr jimwe eo aṃ in bōk jipañ ilo kajin eo aṃ ejjeḷọk wōṇāān. Ñe ewōr aṃ kajjitōk kōn peba in aplaiki eo aṃ ak insurance eo aṃ jān Kaiser Permanente, ak ñe enaan in kōjeḷā in ej aikuj bwe kwōn ṃakūtkūt ṃokta jān juon raan eo eṃōj an kallikkar, kaḷọk nōṃba eo ej leḷọk ñan state eo aṃ ak jikūṃ bwe kwōn maroñ kōnono ippān juon ri-ukōt.

Հայերեն (Armenian)

Դուք ունեք Ձեր լեզվով անվճար օգնություն ստանալու իրավունք: Եթե Դուք հարցեր ունեք Ձեր դիմումի կամ Kaiser Permanente-ի միջոցով Ձեր ծածկույթի վերաբերյալ, կամ եթե սա ծանուցում է, որը պարտադրում է Ձեզ, որպեսզի գործուղություններ ձեռնարկեք մինչև որոշակի ամսաթիվ, ապա զանգահարե՛ք Ձեր նահանգի կամ շրջանի համար տրամադրված հեռախոսահամարով` թարգմանչի հետ խոսելու համար:

Naabeehó (Navajo)

T’11 ni nizaad bee n7k1 i’doolwo[ doo bik’4 as7n7[11g00 47 bee n1haz’3. Kaiser Permanente 1k1 an1’1lwo’ n1 bik’4 azl1adoo y7n7keedgo naaltsoos hadinilaa, 47 b7na’7d7[kid doogo, 47 doodago d77 naaltsoos haa’7da yoo[k1a[go hait’1oda 7’d77l77[ ni[n7igo 47 nitsaa hahoodzoj7 47 doodago t’11 aadi nahós’a’di ata’ dahalne’7g77 bich’8’ h0lne’go bee bi[ ahi[ hod77lnih.

Ɓǎsɔ́ɔ̀ Wùɖù (Bassa)

Ɔ mɔ̀ nì kpé ɓɛ́ m̀ ké gbo-kpá-kpá dyé ɖé nì mìɔùn nììn ɓíɖí-wùɖù mú pídyi. Ɔ jǔ ké m̀ dyi dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě ɓéɖé ɓá nì céè-ɖɛ̀ m̀ tò ɓó ɖɛ zɔ̀ jè dyíɛ ní, mɔɔ jǔ ɓá nì kũùn kpɔ̃ jè dyí dyììn ɖé Kaiser Permanente múɛ ní, mɔɔ ɔ dyi bɔ̃̌ ɖò jǔ ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ ɖò nyu ɓó wé jɛ́ɛ́ ɖò kɔ̃ nì, nìí, ɖá nɔ̀ɓà ɓɛ́ wa tòà ɓó nì ɓóɖóɔ̀ mɔɔ nì gbɛ̌ɛ̀ɔ̀ bììɛ, ké nì mu nyɔ-wuɖuún-zà-nyɔ̀ ɖò gbo wùɖùùn.

नेपाली (Nepali)

तपाईंसगं कुनै शुल्क नदिइ आफ्नो भाषामा सहायता पाउने अधिकार छ । तपाईँसंग आफ्नो आवेदन बारे वा Kaiser Permanente मार्फत कवरेज बारेमा कुनै प्रश्नहरू भए, वा यो नोटिस अनुसार तपाईँले कुनै निर्धारित मितिमा कुनै कार्यवाही गर्नु पर्ने आवश्यकता भएमा, दोभाषेसंग कुराकानी गर्न तपाईँको राज्य वा क्षेत्रका लागि दिइएको नम्वरमा कल गर्नुहोस् ।

বাংলা (Bengali)

বিনা খরচে আপনার নিজের ভাষায় সাহায্য পাওয়ার অধিকার আপনার আছে। আপনার যদি আপনার আবেদন বা Kaiser Permanente-এর মাধ্যমে পাওয়া কভারেজ নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে বা এটি যদি কোনো নোটিস হয় যার ফলে আপনার একটি নির্ধারিত দিনের মধ্যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়, তাহলে দোভাষীর সাথে কথা বলতে আপনার রাজ্য বা অঞ্চলের জন্য প্রদত্ত নম্বরটিতে ফোন করুন।

Afaan Oromoo (Oromo)

Baasii malee afaan keetiin gargaarsa argachuudhaaf mirga qabda. Waa’ee iyyata keetii yookaan tajaajila Kaiser Permanente hammatu ilaalchisee gaaffii yoo qabaatte, yookaan yoo kun beeksisa guyyaa murtaa’e irratti tarkaanfii akka ati fudhattu gaafatu ta’e, lakkoofsa bilbilaa naannoo yookaan goodina keetiif kenname bilbiluudhaan turjumaana haasofsiisi.

Cebuano (Bisaya)

Anaa moy katungod nga mangayo og tabang sa inyo pinulongan ug kini walay bayad. Kung naa mo pangutana bahin sa inyo aplikasyon o coverage sa Kaiser Permanente, o kung kaning pahibalo nanginahanglan sa inyo paglihok sa dili pa usa ka piho nga petsa, palihug lang pagtawag sa mga numero sa telepono nga gihatag sa imong estado (“state”) o rehiyon (“region”) para makigstorya sa usa ka interpreter.

فارسی (Persian)

شما حق دارید که بدون هیچ هزینه ای به زبان خود کمک دریافت کنید. اگر درباره درخواست یا پوشش خود در Kaiser Permanente سؤالی داشته یا بر اساس این اعلامیه باید تا تاریخ مشخصی اقدامی بعمل آورید، برای صحبت با یک مترجم شفاهی با شماره تلفن ارائه شده برای ایالت یا منطقه خود تماس بگیرید.

中文 (Chinese)

您有權免費以您的語言獲得幫助。如果您對您的Kaiser Permanente申請或承保有任何疑問,或者如果本通知要求您在具體日期之前採取措施,請致電您所在的州或地區的電話,與口譯員進行溝通。

lokaiahn Pohnpei (Pohnpeian)

Komw anehki pwung en rapahki sounkawehwe en omw palien lokaia ni sohte isaihs. Ma mie iren owmi kalelapak ohng aplikeisin de iren audepe kan ohng Kaiser Permanente, de ma pakair wet me anahne komwi en mwekid ohng rahn me kileledi, ah komw anahne koahl nempe me sansalehr ohng owmi palien wehi pwe komwi en lokaiaieng owmi tungoal soun kawehwe.

Chuuk (Chukese)

Mei wor omw pwuung omw kopwe angei aninis non foosun fonuomw (Chuukese), ese kamo. Ika mei wor omw kapas eis usun omw apilikeison me/ika policy fan nemenien Kaiser Permanente, are ika ei esinesin a erenuk pwe kopwe fori pwan ekoch fofor, ka tongeni omw kopwe kori ewe nampa mei kawor faniten omw state ika fonu (asan) iwe eman chon chiakku epwe anisuk non kapasen fonuomw.

Português (Portuguese)

Você tem o direito de obter ajuda em seu idioma sem nenhum custo. Se você tiver dúvidas sobre sua solicitação ou cobertura por meio da Kaiser Permanente, ou se este aviso exigir que você tome alguma medida até uma data específica, ligue para o número fornecido para seu estado ou região para falar com um intérprete.

Français (French)

Une assistance gratuite dans votre langue est à votre disposition. Si vous avez des questions à propos de votre demande d’inscription ou de la couverture par Kaiser Permanente, ou si cet avis vous demande de prendre des mesures à une date précise, appelez le numéro indiqué pour votre Etat ou votre région pour parler à un interprète

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਲਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਦਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ Kaiser Permanente ਰਾਹੀਂ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ.

Deutsch (German)

Sie haben das Recht, kostenlose Hilfe in Ihrer Sprache zu erhalten. Falls Sie Fragen bezüglich Ihres Antrags oder Ihres Krankenversicherungsschutzes durch Kaiser Permanente haben oder falls Sie aufgrund dieser Benachrichtigung bis zu bestimmten Stichtagen handeln müssen, rufen Sie die für Ihren Bundesstaat oder Ihre Region aufgeführte Nummer an, um mit einem Dolmetscher zu sprechen.

Română (Romanian)

Aveți dreptul de a solicita ajutor care să vă fie oferit în mod gratuit în limba dumneavoastră. Dacă aveți întrebări legate de solicitarea dumneavoastră sau de acoperirea oferită de Kaiser Permanente sau dacă acest aviz vă solicită să luați măsuri până la o anumită dată, sunați la numărul de telefon furnizat pentru statul sau regiunea dumneavoastră pentru a sta de vorbă cu un interpret.

ગુજરાતી (Gujarati)

તમને કોઇ પણ ખર્ચ વગર તમારી ભાષામાં મદદ મેળવવાનો અધિકાર છે. જો તમને Kaiser Permanente મારફતે તમારી અરજી અથવા કવરેજ વિશે પ્રશ્નો હોય, અથવા જો આ નોટિસ હોય જેમા તમને કોઈચોક્કસ તારીખથી પગલાં લેવાની જરૂર હોય, તો દુભાષિયા સાથે વાત કરવા તમારા સ્ટેટ અથવા રીજીયન માટે પૂરા પાડવામાં આવેલ નંબર પર ફોન કરો.

Pусский (Russian)

У вас есть право получить бесплатную помощь на своем языке. Если у вас имеются вопросы относительно вашего заявления или медицинского страхования в Kaiser Permanente, либо если такое уведомление требует от вас каких-либо действий к определенной дате, позвоните по номеру телефона для своего штата или региона, чтобы поговорить с переводчиком.

Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole)

Ou gen dwa pou jwenn èd nan lang ou gratis. Si ou gen nenpòt kesyon sou aplikasyon ou an oswa asirans ou ak Kaiser Permanente, oswa si nan avi sa a gen bagay ou sipoze fè sa a avan yon sèten dat, rele nimewo nou mete pou Eta oswa rejyon ou a pou w ka pale ak yon entèprèt.

Faa-Samoa (Samoan)

E iai lou ‘aia e maua se fesoasoani i lou gagana e aunoa ma le totogi. Afai e iai ni fesili e uiga i lou tusi apalai po o puipuiga e ala mai Kaiser Permanente, po o lenei tusi e manaomia ona e gaoioi i se taimi atofaina, vili le numera ua fuafuaina mo lou setete po o oganuu e fesoota’i i se faaliliu.

ʻōlelo Hawaiʻi (Hawaiian)

He pono a ua loaʻa no kekahi kōkua me kāu ʻōlelo inā makemake a he manuahi no hoʻi. Inā he mau nīnau kāu e pili ana i kāu palapala noi ʻinikua ola kino a i ʻole i kōkua maʻō ka polokalamu kōkua ola kino Kaiser Permanente, a i ʻole inā ke haʻi nei paha kēia leka nei iāʻoe e hana koke aku i kēia ma mua o kekahi lā i waiho ʻia, e kelepona aku i ka helu i loaʻa ma kēia leka nei no kāu mokuʻāina a i ʻole panaʻāina no ka walaʻau ʻana me kekahi kanaka unuhi ʻōlelo.

Español (Spanish)

Usted tiene derecho a obtener ayuda en su idioma sin costo alguno. Si tiene preguntas acerca de su solicitud o cobertura a través de Kaiser Permanente, o si este es un aviso que requiere que usted tome alguna medida antes de una fecha determinada, llame al número de teléfono que se proporciona para su estado o región para hablar con un intérprete.

हिन्दी (Hindi)

You have the right to get help in your language at no cost. If you have questions about your application or coverage through Kaiser Permanente, or if this is a notice that requires you to take action by a specific date, call the number provided for your state or region to talk to an interpreter.

Tagalog (Tagalog)

Mayroon kang karapatang humingi ng tulong sa iyong wika nang walang bayad. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa iyong aplikasyon o coverage sa pamamagitang ng Kaiser Permanente, o kung ito ay abisong nangangailangan ng iyong aksyon sa tiyak na petsa, tumawag sa numerong ibinigay para sa iyong estado o rehiyon para makipag-usap sa isang interpreter.

Hmoob (Hmong)

Koj muaj cai kom tau txais kev pab uas hais koj hom lus yam tsis tau them nqi. Yog koj muaj lus nug txog koj daim ntawv thov los yog cov kev pab them nyiaj tim Kaiser Permanente, los yog tias daim ntawv no yog ib tsab ntawv ceebtoom uas yuav kom koj ua ib yam dabtsi raws li hnub tau teev tseg, hu rau tus nab npawb xovtooj uas tau muab rau koj lub xeev lossis cheeb tsam kom tau tham nrog tus kws txhais lus.

ไทย (Thai)

ท่านมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือในภาษาของท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการสมัครของท่าน หรือความคุ้มครองผ่าน Kaiser Permanente หรือหากนี่คือหนังสือที่ต้องการให้ท่านดำเนินการภายในวันที่ที่กำหนดไว้ โปรดติดต่อหมายเลขที่ให้ไว้สำหรับรัฐหรือเขตพื้นที่ของท่านเพื่อคุยกับล่าม.`

Igbo (Igbo)

Ị nwere ikike ịnweta enyemaka n’asụsụ gị na akwụghị ụgwọ ọ bụla. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara akwụkwọ anamachọihe gị ma ọ bụ mkpuchi si na Kaiser Permanente, ma ọ bụ ọ bụrụ na nke bụ ọkwa a chọrọ ka ị mee ihe tupu otu ụbọchị, kpọọ nọmba enyere maka steeti ma ọ bụ mpaghara gị iji kwukọrịta okwu n’etiti onye ọkọwa okwu.

Lea Faka-Tonga (Tongan)

‘Oku ‘ia ho totonu ke ke ma’u ha fakatonulea ta’etotongi. Kapau ‘oku ‘i ai ha’o fehu’i ki ho tohi kole na’e fakafonu ki he malu’i ‘inisiua ‘a e Kaiser Permanente, pea kapau ko e tohini ‘oku fiema’u keke fai ha me’a ki ai pe ko ha ‘aho na’e tuku pau atu ke fai ia, taa ki he fika kuo ‘oatu ki ho siteiti pe ko e vahefonua ‘oku ke ‘i ai ke talanoa mo ha tokotaha tene fakatonu lea atu kiate koe.

Iloko (Ilocano)

Adda ti karbenganyo a dumawat iti tulong iti pagsasaoyo nga awan ti bayadanyo. No addaankayo kadagiti saludsod maipanggep ti aplikasionyo wenno coverage babaen ti Kaiser Permanente, wenno no daytoy ket maysa a pakdaar a kalikagumanna a rumbeng nga aramidenyo ti addang iti espesipiko a petsa, tawagan ti numero nga inpaay para ti estado wenno rehion tapno makipatang ti maysa mangipatarus iti pagsasao.

Українська (Ukrainian)

У Вас є право на отримання допомоги безкоштовно на Вашій рідній мові. Якщо Ви маєте питання стосовно Вашого звернення чи страхового покриття в Kaiser Permanente, чи якщо відповідно до такого повідомлення Вам треба буде здійснити певну дію до конкретної дати, подзвоніть по номеру, що відповідає Вашій країні чи регіону, щоб поговорити з перекладачем.

Italiano (Italian)

Hai il diritto di ricevere assistenza nella tua lingua gratuitamente. In caso di domande riguardanti la tua richiesta o la copertura attraverso Kaiser Permanente, o se occorre intervenire entro una data specifica secondo quanto indicato in questa comunicazione, chiama il numero fornito per il tuo stato o la tua regione per parlare con un interprete.

اُردو (Urdu)

آپ کوکوئی بھی قیمت ادا کئے بغیر اپنی زبان میں مدد حاصل کرنے کا حق ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں اپنی درخواست یا Kaiser Permanente کے ذریعہ کوریج کے متعلق کوئی بھی سوالات ہیں، یا اگر اس نوٹس کی وجہ سے آپ کو کسی مخصوص تاریخ تک عمل انجام دینے کی ضرورت ہوگی تو، کسی مترجم سے بات چیت کرنے کے لئے آپ کی ریاست یا علاقہ کے لئے فراہم کئے گئے نمبر پر کال کریں۔

日本語 (Japanese)

あなたは、費用負担なしでご使用の言語で支援を受ける権利を保持しています。お申し込みまたはKaiser Permanenteの担保範囲に関してご質問があるか、または本通知により、あなたが特定の日付までに行動を起こすよう依頼されている場合、お住まいの州または地域に対して提供された電話番号に電話して、通訳とお話ください。

Tiếng Việt (Vietnamese)

Quý vị có quyền được nhận trợ giúp miễn phí bằng ngôn ngữ của mình. Nếu quý vị có các câu hỏi về mẫu đơn hoặc mức bảo hiểm của mình thông qua Kaiser Permanente, hoặc đây là thông báo yêu cầu quý vị thực hiện vào một ngày cụ thể, hãy gọi đến số điện thoại được cung cấp cho bang hoặc khu vực của quý vị để trò chuyện với phiên dịch viên.

ខ្មែរ (Khmer)

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយជាភាសារ បស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។ បើសិនអ្នកមានសំណួរណា មួយអំពីពាក្យស្នើសុំ ឬការធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ Kaiser Permanente ឬប្រសិននេះគឺជាលិខិតជូនដំណឹងដែលតម្រូវឲ្យអ្នកចាត់វិធានការត្រឹមកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់ សូមទូរស័ព្ទទៅលេខដែលបានផ្ដល់ជូនសម្រាប់រដ្ឋ ឬតំបន់របស់អ្នកដើម្បីនិយាយទៅកាន់អ្នកបកប្រែ។

Yorùbá (Yoruba)

O ní ẹ̀tọ́ láti rí ìrànlọ́wọ́ gbà nípa èdè rẹ láìsan owó. Bí o bá ní ìbéèrè nípa ìwé tí o kọ tàbí ìṣedéédé nípaṣẹ̀ Kaiser Permanente, tàbí ìfitọnilétí yìí jẹ́ èyí o nílò láti ìgbésẹ̀ kan ní ọjọ́ kan patọ́, pé nọ́mbà tí a pèsè fún ìpínlẹ̀ tàbí agbègbè rẹ láti bá òǹgbifọ̀ kan sọ̀rọ̀.